Σημειώσεις QC στην ακολουθία επεξεργασίας


Συγκρίνετε μια ακολουθία μοντάζ με τις σημειώσεις OCF QC (σημειώσεις ελέγχου ποιότητας για τα πρωτότυπα αρχεία της κάμερας) από όλες τις ημέρες λήψης. Ανεβάστε έως και 15 αρχεία QC CSV και μία κύρια ακολουθία μοντάζ για να συγκρίνετε και να φιλτράρετε όλες τις σημειώσεις. Εξάγετε όλες τις σχετικές σημειώσεις ως δείκτες για το Resolve, το Premiere Pro και το αρχείο CSV.

🌟 Premium Tool


Μορφή αρχείου QC

Ακολουθία

Μορφή εξαγωγής
Timeline


QC Marker Colors

Red Marker Red: QC notes within the defined range
Prange Marker Yellow/Orange: QC notes before the cut time range
Pink Marker Pink: QC notes after the cut time range


QC Note and Marker Files

The QC markers can be uploaded as CSV or TSV files. Have a look at the structure of the following example files.


CSV
TSV
Silverstack
A simple csv demo file with qc markers.

CSV Demo File
A simple tsv demo file with qc markers.

TSV Demo File
A simple silverstack demo file with qc markers.

Silverstack Demo File


At least the following informations are required from the uploaded QC markers:

  • ClipName: This is the assigned name of a video file, this could for example look like: "A001C002_200601_R1AD". The following alternate column names are also recognized as ClipName, ignoring case sensitivity: Clip, ClipName, File, FileName, Name

  • Timecode (Start): This is the timecode in the original material at which a QC marker was set. The timecode must be in the format "HH:MM:SS:FF". The following alternative column names are also recognized as timecode (start), ignoring case sensitivity: Timecode, In, TC In, Start, TC Start, Timecode In, Timecode Start, At Timecode

    Exception 1: If a marker applies to the whole clip, one of the following values may be defined instead of the timecode: 00:00:00:00, Entire Shot, Complete, all

    Exception 2: The timecode field may also contain a range marker. Then it must contain a content according to the following pattern: "HH:MM:SS:FF - HH:MM:SS:FF" for example "12:02:31:10 - 12:02:44:01". Still it's recommended to use a "Timecode End" column instead.

  • Timecode (End): This is optional and is only needed for range markers, i.e. the end of the QC marker. The timecode must be in the format "HH:MM:SS:FF". The following alternative column names are also recognized as timecode (end), ignoring case sensitivity: Out, TC Out, Timecode Out, End, Timecode End, End Timecode

  • Note: The description of the QC note. Please avoid commas in the notes if possible. The following alternative column names are also recognized as Note, ignoring case sensitivity: Note, Notes, Comment, Comments


Other special cases:

CSV File from Silverstack
Value needs to be seperated by Semikolon, e.g.: Name;Label;Episode;Scene;Shot;Take;Cue Points
The CSV File needs to have at least a "Name" and "Cue Points" column. Every Cue Point needs to contain a TC, Marker Typ, Length and QC Note, seperated by a vertical bar "|". Cue Point Notes can not contain any Comma. Example: 12:19:47.03 | Mark | 0 | focus
Multiple Cue Points need to be seperated by Comma, e.g.: 12:19:47.03 | Mark | 0 | focus, 12:22:35.21 | Mark | 0 | camera shake
Please check the demo file above.Can I upload more than 15 csv/tsv files?

Yes, this is possible. Please create a .zip file with all of your csv/tsv files and upload the one zip file instead of your csv files.Timeline: XML
Make sure to flatten your sequence bevore you export it, in case you are using Multi-Cam Clips (Select all files, right click, Multi-Camera, Flatten Clips).


Timeline: EDL
Export your editing sequence as EDL File from your favorite editing software. Be aware that you can only check one video layer with EDL files. Because of missing framerate informations, there can be QC marker offsets, if you have footage with other framerates than your timeline.


Export/Download

DaVinci Resolve Marker EDL
How to Import Timeline Markers?
Create a new timeline or open a timeline in your project
Make a right click on the sequence timeline in your media tab. It will open an popup.
Navigate to: Timelines > Import > Timeline Markers from EDL
Select the edl marker file for Resolve and the markers will be loaded.
In case you don’t see any markers, make sure they are in the right timecode area and try to zoom out of your timeline.
If you can not find the option „Timeline Markers from EDL“ make sure you selected a sequence in your media tab.
Resolve does not support special chars in markers.


Adobe Premiere Pro Marker XML
How to Import Timeline Markers?
Go to: File -> Import
Select a xml file with markers and import.
In case you don’t see any markers, make sure they are in the right timecode area and try to zoom out of your timeline.


Other Export Formats: CSV & TXT
- CSV with the following columns: No., Timecode In, Timecode Out, Frame In, Frame Out, Name, Comment, Color, File Name, File
- Simple Text File (TXT) with the following informations: Timecode, Filename, QC Note


Working with Duplikates

Please make sure you work with unique filenames in your production. If you have multiple files with the same filename in your projekt, the converter will add all qc markers to these files. File comparisons are case insensitive.

Data Storage

All uploaded files will be deleted directly after proccessing and are not saved on the server. A new upload is necessary for each file processing, unless you saved them in your user account. The generated export files will only be available for 20 minutes before it is deleted.


Tags


Tools CSV EDL JSON PDF TXT XML Adobe Premiere Pro Apple Final Cut Pro X Avid Media Composer DaVinci Resolve Silverstack