Αφαίρεση Letterbox από εικόνα


Ανεβάστε ένα στιγμιότυπο βίντεο ή μια εικόνα για να αφαιρέσετε το letterbox ή το pillar box από μια εικόνα. Τα κάθετα και οριζόντια όρια θα εντοπιστούν αυτόματα. Ρυθμίστε την ακρίβεια σε "+/- 5px" ή υψηλότερη τιμή, αν ανεβάσετε μια συμπιεσμένη εικόνα JPEG. Ορίστε την ακρίβεια σε "+/-0", αν ανεβάσετε μια εικόνα PNG υψηλής ποιότητας χωρίς συμπίεση.


Ακρίβεια
ThumbnailFAQ

 • Example 1:
  Input: 1920x1080, 16:9, Black Letterbox
  Example
  Output: 1920x960, 2:1 Netflix
  Example


  Example 2:
  Input: 1920x1080, 16:9, White Letterbox
  Example
  Output: 1920x817, 2.35:1 Cinemascope
  Example


  Example 3:
  Input: 1920x1080, 16:9, Black Pillarbox
  Example
  Output: 1440x1080, 4:3 TV
  Example
 • This tool scans the uploaded image for a letterbox and a pillarbox in any color. If one of these was found, the real image will be calculated. A high accuracy value will remove more pixels at the borderline to clean it from any jpeg compression artefacts. Right now, this tool can only remove a letterbox or a pillarbox.
 • The tool crashed or delivers an error or wrong answer. Please let us know to improve it. Send us an email and attach your files so we can take a look.Tags


Tools Image JPG/JPEG PNG Free Tools